พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 (6 ฉบับ)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย