กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผสิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ (กำลังอัปเดตข้อมูล)

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2530

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่