กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช 2484

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2484

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่