กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กำลังอัปเดตข้อมูล)

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2559

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่