กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

ประกาศกระทรวงเกี่ยวกับกฎหมาย

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงเกี่ยวกับกฎหมาย

  • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้รักษาการ
  • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้รักษาการร่วม
  • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมายและการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ สำหรับกฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีกฎหมายที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้รักษาการร่วม
  • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายการจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย (เพิ่มเติม)
  • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายการจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์กรณีกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้รักษาการร่วม
  • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ สำหรับกฎหมายที่ไม่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรา ๒๙ (๓) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
  • เรื่อง รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิณผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่