พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ( 6 ฉบับ )

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน