กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (2 ฉบับ)

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2533

  • พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (ฉบับ Update ล่าสุด)
  • พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533
  • 15กฎกระทรวงว่าด้วยการชำระค่าภาคหลวงและรายได้อื่น ๆ จากการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมให้แก่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่๒) พ.ศ. 2551
  • 14.กฎกระทรวงว่าด้วยการชำระค่าภาคหลวงและรายได้อื่น ๆ จากการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมให้แก่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2547 (ฉบับ Update)
  • 13กฎกระทรวงว่าด้วยการชำระค่าภาคหลวงและรายได้อื่น ๆ จากการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมให้แก่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2547
  • 12กฎกระทรวงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533
  • 11กฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533
  • 10กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533
  • 9กฎกระทรวงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533
  • 8กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (ฉบับ Update)
  • 7กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533
  • 6กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (ฉบับ Update)
  • 5กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533
  • 4กฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (ฉบับ Update)
  • 3กฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533
  • 2กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (ฉบับ Update)
  • 1กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. 2533

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่