กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (12 ฉบับ)

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2514

  • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (ฉบับ Update ล่าสุด)
  • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (ฉบับ Update ณ วันที่ 17/10/2550)
  • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
  • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (ฉบับ Update ณ วันที่ 21/11/2534)
  • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
  • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (ฉบับ Update ณ วันที่ 14/08/2532)
  • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
  • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (ฉบับ Update ณ วันที่ 10/05/2522)
  • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
  • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (ฉบับ Update ณ วันที่ 04/12/2516)
  • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
  • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (ฉบับ Update ณ วันที่ 13/12/2515)
  • 29กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับ สัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างบริการ พ.ศ. 2561
  • 28กฎกระทรวงการนําส่งค่าภาคหลวงสําหรับผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561
  • 27กฎกระทรวงกําหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561
  • 26กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. 2561
  • 25กฎกระทรวงกําหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2559
  • 24กฎกระทรวงกําหนดเขตปลอดภัยและเครื่องหมายในบริเวณที่มีสิ่งติดตั้งและกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม พ.ศ. 2555
  • 23กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสํารวจ ผลิต และอนุรักษ์ปิโตรเลียม พ.ศ. 2555
  • 22กฎกระทรวงกําหนดแบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555
  • 21กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555
  • 20กฎกระทรวงฉบับที่ 20 (2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 19กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 18กฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 17กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 16กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 15กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 14กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 13กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 12กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 11กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 10กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 9กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 8กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 7กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 6กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 5กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 4กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 3กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 2กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • 1กฎกระทรวง (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
  • ระเบียบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติว่าด้วยการขอใช้ข้อมูลปิโตรเลียม พ.ศ. 2561
  • ระเบียบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติว่าด้วยการขอใช้ข้อมูลปิโตรเลียม พ.ศ. 2547

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่