กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (3 ฉบับ)

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2543

  • พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (ฉบับ Update ล่าสุด)
  • พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  • พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
  • คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
  • Fuel Trade Act, B.E. 2543
  • กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ วิธีการขอ การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับใบอนุญาตค้าน้ำมันเฉพาะเพื่อการนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในเขตปลอดอากร หรือระหว่างเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. 2547
  • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการค้าประจำปี พ.ศ. 2546
  • กฎกระทรวง กำหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณและสถานที่เก็บของน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้ว และที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือน และแผนการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต หรือจำหน่ายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 พ.ศ. 2546
  • กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต และหลักเกณฑ์และ วิธีการขอและออกใบอนุญาตหรือใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน พ.ศ. 2545
  • กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตและหลักเกณฑ์ และวิธีการขอและออกใบอนุญาตหรือใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน พ.ศ. 2545

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่