กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2534 (1 ฉบับ)

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2535

  • พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
  • คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
  • ENERGY DEVELOPMENT AND PROMOTION ACT, B.E. 2535 (1992)
  • พระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536
  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
  • กฎกระทรวง (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
  • ประกาศกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เรื่อง การมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ในครอบครอง
  • คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่