กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 (1 ฉบับ)

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2562

  • พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
  • คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
  • ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่าด้วยการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563
  • ระเบียบสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่าด้วยการขอรับเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
  • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เรื่อง หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
  • ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงว่าด้วยค่าใช้จ่ายในกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการกิจการของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การคํานวณอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกําหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกําหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสําหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุน อัตราเงินชดเชย อัตราเงินคืนจากกองทุน และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่