กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2535

คำอธิบายพรบ.

  • พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
  • พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
  • คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
  • คำแปล พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
  • พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540
  • พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่