กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 2535 (4 ฉบับ)

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2535

  • พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ฉบับ Update ล่าสุด)
  • พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
  • พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  • พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
  • คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
  • คำแปลพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
  • ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำในราชอาณาจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563
  • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
  • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน
  • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
  • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
  • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การพลังงานโลกของประเทศไทย
  • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 3/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานพลังงานนิวเคลียร์
  • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและตรวจสอบการลักลอบจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
  • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 8/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ของกลุ่มรถแท็กซี่จากการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมาเป็นก๊าซธรรมชาติในรถยนต์
  • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 7/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
  • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 6/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 5/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและตรวจสอบการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวผิดประเภทและความปลอดภัย
  • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ
  • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 3/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน
  • คำสั่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ 3/2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง
  • คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่