กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 (6 ฉบับ)

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2511

  • พระราชบัญญัติการไพฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 (ฉบับ Update ล่าสุด)
  • พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535
  • พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530
  • พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2527
  • พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521
  • พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
  • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
  • พระราชกฤษฎีกากำหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2512 (ฉบับ Update ล่าสุด)
  • พระราชกฤษฎีกากำหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563
  • พระราชกฤษฎีกากำหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2540
  • พระราชกฤษฎีกา กำหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2533
  • พระราชกฤษฎีกากำหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2525
  • พระราชกฤษฎีกากำหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518
  • พระราชกฤษฎีกากำหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517
  • พระราชกฤษฎีกากำหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2512

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่