พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ (กำลังอัปเดตข้อมูล)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ