พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน