กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2550

  • พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
  • คำแปล พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
  • 36. พระราชกฤษฎีกา กำหนดประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงาน ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552
  • 6. พระราชกฤษฎีกา ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์อื่น ของประธานกรรมการและกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551
  • 123. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  • 109.1 ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  • 29. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2558
  • 28. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการลาไปศึกษาของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2556
  • 27. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาในประเทศ พ.ศ. 2558
  • 26. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานและลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2554
  • 25.1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการสวัสดิการพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  • 25. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการสวัสดิการพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2553
  • 21.1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  • 21. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการ พ.ศ. 2554
  • 20. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการให้เงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552
  • 19. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน พ.ศ. 2553
  • 18. ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติการของเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน พนักงานและลูกจ้างสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562
  • 17. ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562
  • 16. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552
  • 15. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2554
  • 14. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2557
  • 13.4 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
  • 13.3 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
  • 13.2 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
  • 13.1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  • 13. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551
  • 11.1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  • 11. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552
  • 10. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยบัตรประจำตัวกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552
  • 9. ระเบียบคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒2562
  • 8. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551
  • 142. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2558
  • 124.1 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และวิธีการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • 109. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563
  • 102. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561
  • 101. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561
  • 100. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ พ.ศ. 2560
  • 99. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2560
  • 98. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559
  • 97. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเภทใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559
  • 77. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ และการรับรองผลการตรวจสอบ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับระบบส่งไฟฟ้า พ.ศ. 2560
  • 76. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐาน วิธีการตรวจสอบ และการรับรองผลการตรวจสอบ อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559
  • 73. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับหน่วยการวัดปริมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุอ้างอิงที่ใช้ในการวัดปริมาณ ในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563
  • 72. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560
  • 55. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง และไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2563
  • 54. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559
  • 46. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2563
  • 45. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิก แบบทุ่นลอยน้ำ พ.ศ. 2562
  • 43. ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ว่าด้วย การกำหนดขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต การประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา ๔๗ และการขออนุญาตตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2553
  • 41.2 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  • 35. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563
  • 24.3 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
  • 23. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการเงินและการบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2559
  • 5. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น ในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2560
  • 31.1 ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  • 31. ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553
  • 90.1 ข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำหรับการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในการปฏิบัติการระบบโครงข่ายพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • 143. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัญชีอัตราการเปรียบเทียบและแบบเอกสารการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2558
  • 140. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2559
  • 131.3 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
  • 127. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอข้อมูล เกี่ยวกับการใช้บริการจากผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2559
  • 121. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563
  • 119. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2557
  • 118. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2557
  • 117. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แบบมาตรฐานของสัญญาและบันทึกข้อตกลงขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97 (4) และเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชน ให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ตามมาตรา 97 (5)
  • 114.1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในต่างประเทศ สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  • 114. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในต่างประเทศ สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2557
  • 112. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล พ.ศ. 2563
  • 108.1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  • 105. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2563
  • 104. ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561
  • 92. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลผู้บริหารระบบส่งและศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2563
  • 78. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ กับระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2560
  • 74. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า ตั้งแต่สองรายขึ้นไป พ.ศ. 2563
  • 69. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอนการใช้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2562
  • 68. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ สำหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2560
  • 67. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ สำหรับผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ พ.ศ. 2561
  • 66. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตจัดหา และค้าส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2560
  • 65. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติเป็นผู้มีหน้าที่ จัดทำรายงานการบัญชีและการเงินเพื่อการกำกับดูแล พ.ศ. 2564
  • 64. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำรายงานการบัญชีและการเงิน สำหรับผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563
  • 61. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเลิกประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561
  • 60. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพักหรือหยุดให้บริการพลังงาน พ.ศ. 2559
  • 53. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2559
  • 52.1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • 51.1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  • 110. ประกาศคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563
  • 30. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง สวัสดิการการประกันสุขภาพหมู่ของลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  • 12. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การปรับเงินเดือนเพิ่ม

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่