พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช 2484

กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ