พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผสิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ