กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (3 ฉบับ)

ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2542

  • พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (ฉบับ Update)
  • พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  • พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
  • คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
  • Fuel Oils Control Act, B.E. 2542
  • กฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. 2562
  • กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. 2562
  • กฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
  • กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. 2560
  • กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  • กฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2560
  • กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  • กฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2560
  • กฎกระทรวง ภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
  • กฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558
  • กฎกระทรวงการขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2558
  • กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. 2556
  • กฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556.pdf
  • กฎกระทรวงคลังน้ำมัน พ.ศ. 2556
  • กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556
  • กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. 2556
  • กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
  • กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552
  • กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551
  • กฎกระทรวงควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550
  • กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514
  • กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514
  • ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2560
  • ***ไฟล์ scan_ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วย การสั่งระงับการดำเนินกิจการอันมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ ความเสียหาย หรืออันตราย ที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558
  • ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดเลขที่ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557
  • 64_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ
  • 63_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับลักษณะ การติดตั้ง และการทดสอบและตรวจสอบ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในโรงเก็บ พ.ศ. 2561
  • 62_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บและจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน 2,250 ลิตร
  • 61_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุของถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2560
  • 60_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องคุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ
  • 59_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการติดตั้งภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซ สำหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
  • 58_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดทำรายงานและการออกใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557
  • 57_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การออกแบบ สร้าง คุณลักษณะ และหลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ตู้จ่ายก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซสำหรับสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
  • 56_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง วิธีการต่อท่อของระบบท่อก๊าซนอกเหนือจากวิธีเชื่อมในสถานีบรรจุก๊าซหรือลานบรรจุก๊าซ สถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซและยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบก
  • 55_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2555
  • 54_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  • 53_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. 2554
  • 52_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ พ.ศ. 2554
  • 51_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เฉพาะน้ำมัน
  • 50_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2553
  • 49_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การออกแบบ สร้าง ตรวจสอบและทดสอบการทำเครื่องหมายหรือข้อความภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ อุปกรณ์ก๊าซ และสถานีควบคุม พ.ศ. 2550
  • 48_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรฐาน การก่อสร้างและการติดตั้งสถานีควบคุมภาชนะบรรจุก๊าซ เครื่องสูบอัดก๊าซ ระบบท่อก๊าซ และอุปกรณ์ก๊าซ พ.ศ. 2550
  • 47_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง วิธีการและข้อกำหนดในการตรวจสอบการเลิกการใช้ก๊าซ ณ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2550
  • 46_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนวิศวกรออกแบบและการออกใบรับรองวิศวกรทดสอบและตรวจสอบ พ.ศ. 2550
  • 45_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตราย อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรฐานขั้นต่ำระบบไฟฟ้า การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรองให้ผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2550
  • 44_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
  • 43_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซที่ยกและเคลื่อนที่ย้ายได้
  • 42_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังขนส่งก๊าซที่ติดตั้งบนยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที่ประสบอุบัติเหตหรือยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไปยังถังขนส่งก๊าซของยานพาหนะขนส่งก๊าซทางบกคันอื่น
  • 41_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งถังขนส่งก๊าซบนรถไฟและลักษณะ และส่วนประกอบภายในถังขนส่งก๊าซบนรถไฟ
  • 40_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ในสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ
  • 39_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ 92 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514
  • 38_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซ
  • 37_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
  • 36_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทของบริเวณอันตรายและระยะห่างของบริเวณอันตรายของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซแต่ละประเภทที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานขั้นต่ำ
  • 35_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559
  • 34_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2557
  • 33_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557
  • 32_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดให้ส่วนราชการ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ 37 (3) ตามประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546
  • 31_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบคำขอและหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. 2556
  • 30_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
  • 29_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การกำหนดบริเวณอันตรายและมาตรฐานขั้นต่ำของระบบไฟฟ้าภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
  • 28_ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและตรวจสอบกระป๋องก๊าซ
  • 27_ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการทดสอบและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2561
  • 26_ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อําเภอจะนะ อําเภอนาหม่อม อําเภอหาดใหญ่ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
  • 25_ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อําเภอเมืองระยอง อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อําเภอบางละมุง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  • 24_ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อําเภอเมืองระยอง อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
  • 23_ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบํารุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560
  • 22_ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินโดยวิธีการอื่น พ.ศ. 2560
  • 21_ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต พ.ศ. 2559
  • 20_ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งตัวนำล่อฟ้า จำนวนและระยะห่างของตัวนำลงดินที่ถังเก็บน้ำมัน พ.ศ. 2559
  • 19_
  • 18_
  • 17_
  • 16_
  • 15_
  • 14_
  • 13_
  • 12_
  • 11_
  • 10_
  • 9_
  • 8_
  • 7_
  • 6_
  • 5_
  • 4_
  • 3_
  • 2_
  • 1_
  • คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 45/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เฉพาะน้ำมัน
  • คำสั่งคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ 1/2560 เรื่อง มอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
  • คำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 6/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
  • คำสั่งนายทะเบียน ที่ 44/2557 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
  • คำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 7/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
  • คำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
  • คำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 35/2555 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
  • คำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 21/2555 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
  • คําสั่งคณะกรรมการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ 1/2554 เรื่อง มอบอํานาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  • คำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 17/2553 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
  • คำสั่งกรมธุรกิจพลังงาน ที่ 208/2552 เรื่อง การมอบอำนาจในการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  • คำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 9/2552 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่