กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

กฎหมาย/กฎเกณฑ์
  • ปี พ.ศ.

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 2535 (4 ฉบับ)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ (กำลังอัปเดตข้อมูล)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 (1 ฉบับ)

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ (กำลังอัปเดตข้อมูล)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 (6 ฉบับ)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (12 ฉบับ)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ( 6 ฉบับ )

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผสิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ (กำลังอัปเดตข้อมูล)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (2 ฉบับ)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (1 ฉบับ)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (กำลังอัปเดตข้อมูล)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (3 ฉบับ)

กรมธุรกิจพลังงาน

พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (3 ฉบับ)

กรมธุรกิจพลังงาน

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ (กำลังอัปเดตข้อมูล)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ (กำลังอัปเดตข้อมูล)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

15 รายการ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่