กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน

กฎหมาย/กฎเกณฑ์
  • ปี พ.ศ.

ประกาศกระทรวงเกี่ยวกับกฎหมาย

ประกาศกระทรวงเกี่ยวกับกฎหมาย

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ.2559

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 2535 (4 ฉบับ)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 (1 ฉบับ)

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช 2484

กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 (6 ฉบับ)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (12 ฉบับ)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ( 6 ฉบับ )

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผสิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533 (2 ฉบับ)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2534 (1 ฉบับ)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 (3 ฉบับ)

กรมธุรกิจพลังงาน

พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (3 ฉบับ)

กรมธุรกิจพลังงาน

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

16 รายการ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่